Видове съдебни експертизи

Когато за първи път се възлага определена експертиза т.е за първи път съдът иска съдействие от страна на вещо лице във връзка с изясняване на конкретни въпроси от значение за правилното решаване на правния спор, говорим на първоначална експертиза.

Когато вещото лице не е успяло достатъчно ясно, пълно и точно да отговори на въпросите, които са му поставени, се назначава допълнителна експертиза. В тези случай от експерта се иска да отговори на допълнителни, уточняващи, детайлизиращи вече даденото първоначално заключение въпроси.
 
Повторна експертиза се възлага, когато даденото заключение е оспорено от страните в производството, когато същото е необосновано и възниква съмнение за неговата правилност. Обикновено повторна експертиза се възлага на друг специалист, на друго вписано в списъка на вещите лица лице, което е експерт в същата научна област.
 
Видове експертизи според броя на специалистите, на които те се възлагат:
 • Според това дали изготвянето на заключение и отговорите на въпросите, на които следва да се отговори, се възлагат на един или повече специалисти, експертизите биват еднолични и колективни;
 • Когато изпълнението на експертизата е възложена на едно вещо лице, тя е единична. В рамките на едно производство гатмо да бъдат възлагани няколко единични експертизи на специалисти от различни области на познанието;
 • Когато експертизата е възложена едновременно на две или повече вещи лица,това е колективна експертиза. Няма изрично законово ограничение на броя на експертите, на които може да бъде възложено изпълнението на определена експертиза. Възможно е една тизаекспер да бъде възложена едновременно за изпълнение на 5, а дори и на 7 вещи лица;
 
Видове експертизи според това до колко области на познанието и науката се отнася експертното заключение:
 • Експертизите са еднородни, когато за решаването на поставените от съда задачи се използват знания от една научна област;
 • Когато, за да се отговори на поставените въпроси от се използват знания от различни научни области, експертизите са комплексни;
 
В зависимост от областта на познанието, в която съдът следва да бъде подпомогнат в своята работа, от знанията, които са необходими за изясняване на значимите факти, се определя и вида на експертизите. Независимо от това дали се касае за експертиза, която е назначена    в    хода    на    производството    по    наказателно,    гражданско,    търговско    или административно дело, по същество експертните заключения не се различават. Следователно определящо за вида експертиза не е характерът на делото, а областта на познанието,в която следва да притежава специални знания и умения съответният експерт, на който тази експертизата е възложена.
 
 
Класификация
 
Класификацията на съдебните експертизи у нас не е добре разработена. В САЩ например, използването на специални знания в правото се обозначава като „съдебна наука" (forensic science) - понятие, което се разглежда като общ термин, включващ много дисциплини и поддисциплини. Наименованието на експертизата се получава, като към съответната област на познанието се добави „съдебна": съдебна медицина, съдебно инженерство, съдебна психиатрия и т.н., а криминалистиката е най-големият и раздел.
 
Съгласно Наредба № 1 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, съдебните експертизи се класифицират „по класове и видове":
 
1. Клас "Криминалистични експертизи" Видове:
 • 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства;
 • 1.2. Трасологични експертизи;
 • 1.3. Съдебно-балистични експертизи;
 • 1.4. Биометрични криминалистични експертизи;
 
2. Клас "Съдебномедицински експертизи" Видове:
 • 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп;
 • 2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди;
 • 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителскияпроизход;
 • 2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека;
 • 2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни;
 • 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве;
 
3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние" Видове:
 • 3.1 .Съдебно-психиатрична експертиза;
 • 3.2. Съдебно-психологична експертиза;
 • 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза;
 • 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни;
 
4. Клас "Съдебно-икономически експертизи" Видове:
 • 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
 • 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза;
 • 4.3. Съдебно-стокова експертиза;
 
5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи" Видове:
 • 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза;
 • 5.2. Съдебна автотехническа експертиза;
 • 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза;
 • 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза;
 • 5.5. Съдебно-пожаротехническа експертиза;
 
6. Клас "Съдебно-биологични експертизи" Видове:
 • 6.1. Съдебно-ботаническа експертиза;
 • 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза;
 • 6.3. Съдебно-микробиологична експертиза;
 • 6.4. Съдебно-ентомологична експертиза;
 
7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия" Видове:
 • 7.1. Съдебно-химическа експертиза;
 • 7.2. Съдебно-физическа експертиза;
 • 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза;
 
8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи" Видове:
 • 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
 • 8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
 
9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"
 
10. Клас   "Други   съдебни  експертизи"   Наредба №   1 ОТ 16.01.2008 г.   за  вписването, валификацията и възнагражденията на вещите лица Издадена от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 11 от 5.02.2008 г., изм., бр. 98 от 11.12.2009 г., бр. 83 от 22.10.2010 г.) Приложение № 1 към чл. 7 и чл. 13, т. 1
 
 
В практиката е възможно едно и също изследване да се класифицира в различни класове, а са възможни и други експертизи. Предложената класификация не е съвършена и подлежи на преразглеждане, като в настоящото помагало се включва за добиване на обща представа.

Назад