Гражданска отговорност

Ако сте клиент на Булстрад, Булинс, Дженерали или ОЗК при нас в офиса можете да платите вноските по Вашата застраховка Гражданска отговорност без значение къде е сключвана полицата (ще Ви напомним с телефонно обаждане за следваща вноска или подновяване на полицата).
 • Притежателите на автомобили в Република България са задължени чрез закон да притежава Застраховката "Гражданска отговорност на МПС".
 • При липса на такава застраховка глобата за водач /физическо лице/, ако е собственик по талон на МПС-то е 250 лв., ако не е собственик на МПС-то глобата е 400 лв.
 • В зависимост от застрахователната компания може да платите еднократно, на 2 или 4 вноски.
 • Вреди, претърпени от виновния водач на МПС;
 • Вреди, причинени на МПС, управлявано от застрахования, както и за вредите, нанесени на имуществото, превозвано с това МПС;
 • Вреди, причинени при ползването на МПС след употреба на Алкохол или Наркотични вещества;

При настъпване на застрахователно събитие сте длъжни да направите необходимото за спасяване на увредените лица и за ограничаване на вредите, причинени на дадено имущество, както и да уведомите компетентните контролни органи /КАТ, Пожарна, Бърза помощ и др./. Длъжен сте да предоставите на увреденото лице данните, необходими за предявяване на претенция.

Срокът за окончателно произнасяне на застрахователя по претенция по задължителна застраховка Гражданска Отговорност на МПС не може да бъде по-дълъг от три месеца от нейното предявяване пред застрахователя, сключил тази застраховката. В срок, той трябва да определи и изплати размера на обезщетението, или да даде мотивирано становище по предявените претенции, когато отказва плащане или когато основанието и размерът на вредите не са били напълно установени.

Застраховател не може да откаже да се произнесе по основателността на претенция за обезщетение по задължителната застраховка, когато за удостоверяването на пътнотранспортно произшествие е бил представен някой от следните документи:

 • Констативен протокол за пътнотранспортно произшествие;
 • Протокол за пътнотранспортно произшествие;
 • Двустранен констативен протокол, вписан по установения ред в службите на Министерството на вътрешните работи и съставен, когато от пътнотранспортното произшествие са причинени само имуществени вреди, които не възпрепятстват движението на моторното превозно средство на собствен ход, и има съгласие между участниците в пътнотранспортното произшествие относно обстоятелствата, свързани с неговото настъпване;

Когато тези документи са недостатъчни за удостоверяване на съществени обстоятелства във връзка с настъпването на пътнотранспортно произшествие, застрахователят може да изисква представянето и на документи и доказателства, изготвени от други компетентни органи или лица.

Увреденото лице е длъжно да представи на застрахователя документите, с които разполага и които са свързани със застрахователното събитие и причинените вреди, като му съдейства при установяването на обстоятелствата във връзка със събитието и размера на вредите. Увреденото лице трябва да предяви писмена претенция пред застрахователя максимум до 7 /седем/ дни от настъпването на застрахователното събитие.

При определени условия застрахователната компания след изплатено обезщетение по застраховка Гражданска отговорност на МПС има право на регрес към виновния водач, когато:


 • Е управлявал моторното превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма или под въздействието на наркотично вещество или негов аналог, или е отказал да се подложи, или виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотично вещество или негов аналог;
 • Не е спрял и не е взел мерки за отстраняване на възникнала по време на движение повреда или неизправност в моторното превозно средство, която застрашава безопасността на движението, и пътнотранспортното произшествие е възникнало в резултат на това;

Застрахователят има право да получи платеното обезщетение от лицето, управлявало моторното превозно средство без свидетелство за управление.

За да не изпадате в затруднена ситуация при настъпване на ПТП в чужбина, по Ваша вина е необходимо винаги да носите със себе си при напускане на границите на Република България валиден сертификат Зелена карта.

Кога се попълва ДВУСТРАНЕН КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ?


Когато при произшествието са причинени само материални щети, които не възпрепятстват движението на двата автомобила на собствен ход и между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него.

За всички събития (инциденти, произшествия), за които са изпълнени по-горе посочените условия се попълва двустранен констативен протокол и посещението на КАТ (пътна полиция) на място не е задължително.

Изтегляне PDF бланка Научете повече


ОТГОВОР: Пътна полиция има задължение да проверява за наличие на валидна полица Гражданска отговорност на МПС. Валидността се удостоверява със самата полица. След датата на падежа на вноската по полицата имате 15 дни гратисен период в който можете да погасите просроченото плащане. За тези 15 дни полицата е валидна - това обстоятелство е изписано изрично във всяка една полица. През тези 15 дни няма основание за коментар по отношение на валидността на Вашата полица от страна на Пътна полиция. Ако са ви съставили акт/глоба – обжалвайте, пада задължително в съда.