Автотехнически експертизи

Сертифициран автоексперт оценител инж. Стойко Пехливанов


Услугата автотехническа експертиза включва:

Изготвяне на мащабна скица

Онагледяване на фактическата обстановка на настъпилото произшествие. Изготвя се на база данните в протокола за оглед и фиксираните следи, находки и разстояния в него, като в някой случаи може да се използват и свидетелски показания или данни от проведени следствени експерименти. Някой от размерите и положенията отразени в скицата се получават след направени изчисления на база цялостен анализ на даденото произшествие, например положението (фиксирано спрямо елементите на пътя), в което е бил пешеходеца спрямо челната част на автомобила в момента в който водача е реагирал на опасността или е имал техническата възможност да реагира.

Анализ на механизма и техническите причини за настъпване на ПТП

При описанието се привеждат получените важни резултати, чрез които се изяснява цялата фактическа обстановка на произшествието – скорост на ППС, мястото на удара, възприемане на опасността от водача (водачите), взаимното положение на участниците в движение в момента на възникване на опасността и т.н.

Определяне на мерките на безопасност за предотвратяване на ПТП

От чисто техническа гледна точка какво би трябвало да направят участника или участниците в произшествието за да не допуснат настъпването на даденото произшествие. Аргументирано и технически обосновани отговори съобразени с вида на ПТП и поведението на всеки от участниците в него.

Определяне мястото на удара

При удар между автомобил и пешеходец – това е разположението на повърхнината на превозното средство, която контактува с тялото на пешеходеца в началния момент на контакта. Мястото на удара в по-широк смисъл е мястото на пешеходеца в момента на първия контакт с МПС, като именно така зададено се използва в експертната практика. Точното определяне на мястото на удара се състои във фиксирането му чрез две координати - надлъжно и напречно спрямо платното за движение. Достоверното определяне на мястото на удара е от огромно значение не само за правния казус, но и за последващия експертен анализ при отговор на главния въпрос дали водачът е имал техническата възможност да предотврати ПТП.

При удар между МПС - отговорът на този въпрос се явява ключов фактор за изясняване на причините за възникването на ПТП. Критериите за определяне са много - спирачни следи преди удара, копки и следи от простъргване в пътната настилка, петна пръст от калниците на автомобилите, люспи боя от ударените части на автомобилите, следи от джанти, следи от приплъзване на гуми след удара, петна от стъклата на фаровете, габаритните или стоп светлини, изхвръкнали от автомобилите части и предмети и свидетелски показания. Във всички случаи деформациите на двата автомобила са основен критерий за взаимното положение на двете МПС в момента на удара. Ето защо деформациите трябва да се изследват детайлно, като се търсят следите от простъргване и боя при взаимното проникване между автомобилите. Обхватът на деформациите, тяхното разположение, конфигурация и дълбочина са основният показател за покривната площ между автомобилите в момента на първоначалния контакт и ъгъла между надлъжните им оси.

Определяне скоростта на движение на ППС

При удар между автомобил и пешеходец – в практиката има изведени множество зависимости между скоростта на автомобила в момента на удара и разстоянието на отхвърляне на тялото на пешеходеца. В по-голямата си част тези зависимости са изведени на база експерименти и база данни за реални такива произшествия. Съществуват различни методики за изследване на ПТП с пешеходец - при удар на пешеходец в дневни или нощни условия, челен или страничен удар на пешеходеца при наличие на спирачни следи и закъснително движение на МПС в момента на удара, при наличие на спирачни следи и момент на удара преди да блокират колелата, при липса на спирачни следи, според разстоянието на отхвърляне на тялото на пешеходеца, според деформациите на автомобила и мястото на достигане на главата на пострадалия по предната част на МПС или челното стъкло. Познаването на всички методики и правилното им използване гарантира технически обосновани изводи на заключението.

При удар между МПС - в експертна практика се използват масово няколко метода за определяне на скоростта на движение на МПС преди удара, които се базират на основните теореми на механиката. Всеки от тях има своите предимства и недостатъци, като в едни случаи точността на даден метод е по-голяма, а в други – по-малка. Ето защо автоекспертът трябва добре да познава отделните методи и да ги използва ефективно спрямо конкретния случай. При сложни от динамичен характер произшествия трябва да се прилагат два или повече метода, за да може точно и обосновано да се отговори на задачите на експертизата без изводите да будят съмнение.


Необходими документи за изготвяне на автотехническа експертиза:

  • Протокол за оглед на ПТП (задължително);
  • Фото албум - снимков материал към ПТП (задължително);
  • Показания на всички свидетели на ПТП (ако има такива задължително);
  • Предходни изготвени автотехнически или медицински експертизи;

Всички необходими документи задължително трябва да бъдат ксерокс копия или сканирани във формат .jpg или .pdf.

Документите се изпращат по e-mail или по пощата, а при нужда е възможно и посещение на експерта на място като пътните разходи се поемат от заинтересованата страна.

Заключенията се изготвят в рамките на 10 работни дни след получаване на необходимите материали от ваша страна.


Съдебна Автотехническа Експертиза (САЕ, САТЕ)

С помощта на тази експертиза се установяват факти и обстоятелства, отнасящи се до главния факт на процеса - наказателно-правната причинна връзка и условията, довели до разследване на ПТП. Подготовката на автотехническата експертиза се изразява в осигуряване на материалите по делото (протоколи от проведен оглед на местопроизшествието, фотоалбуми, скица, други протоколи от проведени следствени действия, например разпит на свидетели очевидци на ПТП, следствен експеримент, констативен протокол за произшествието, протокол за техническото състояние на МПС - участник в ПТП, документи отнасящи се до самото превозно средство - регистрационен талон, пътен лист, товарни и други документи), експертни заключения от други извършени експертизи (съдебномедецинска, химическа, трасологическа и пр.), документ за извършен от КАТ технически преглед, бюлетин от хидро-метеорологическата служба и др. Извършването на автотехническата експертиза е възможно с помощта на експерименталния, аналитико-сравнителния и аналитико-описателния метод, метода на моделирането и математическите методи.Правилната оценка на заключението на експерта има непосредствено отражение върху тактическата организация на разследването на ПТП, поради това следва да се създадат необходимите условия за избягване на два от типичните недостатъци в тази връзка - формалност и недостатъчна компетентност при оценката на автотехническата експертиза.