Професионални отговорности и обща гражданска отговорност

Обща гражданска отговорност:


Покрива регламентираната в действащото законодателство гражданска отговорност на застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейността му, вкл. на отделна негова структура.

Отговорност на продукта:


Покрива регламентираната в действащото законодателство гражданска отговорност на застрахования за посочените от него продукти до договорени лимити и териториален обхват, за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица от ползването на продукт, който той е произвел, доставил, продал, монтирал, инсталирал или по друг начин пуснал в обръщение.

Професионална отговорност

ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ И ОДИТОРИ

Покрива регламентираната в чл.53(8) от Закона за счетоводството отговорност на практикуващите Дипломирани експерт - счетоводители и специализирани одиторски предприятия за искове, предявени през срока на застраховката във връзка с виновно неизпълнение на професионалните им задължения при извършване на одиторска дейност. Застраховката е задължителна по закон и трябва да бъде сключена от всеки действащ Дипломиран експерт - счетоводител и специализирано одиторско предприятие.

ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

Покрива отговорността на хуманитарни лекари и медицински персонал във връзка с причинени имуществени и неимуществени вреди от професионалната им дейност и искове за обезщетение през застрахователния период (claims-made policy), както и за съдебни разходи по граждански дела срещу застрахования във връзка с горепосочените искове.

ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА

Покрива отговорността на спедитора съгласно Общите спедиторски условия /ОСУ/ и Общите складови условия /ОСКУ/ на Националното сдружение на българските спедитори /НСБС/.

ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА

Покрива имуществените вреди на потребителите в резултат на неразплащане на туроператора с негови доставчици, както и при негова несъстоятелност или неплатежоспособност.

ОТГОВОРНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ

Покрива всички суми, които застрахованото лице е законно задължено да заплати на трети лица, като компенсация за имуществени и/или неимуществени вреди, настъпили в резултат на дейността на застрахования и в рамките на договорените лимити на отговорност, а също така и всички разходи за уреждане на претенции за причинените горепосочени вреди, направени с писменото съгласие на Застрахователя; съдебни разноски във връзка с предявени искове по гражданската отговорност на застрахования (без адвокатски хонорари).

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА НОТАРИУСИ И АДВОКАТИ

Покрива регламентираната в чл.73(1) от Закона за нотариусите и нотариалната дейност отговорност на практикуващите нотариуси за искове, предявени през срока на застраховката за виновно неизпълнение на професионалните им задължения при извършване на нотариални действия.

ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Покрива имуществената отговорност по чл.43 от Закона за териториално и селищно устройство (ЗТСУ) на лица, упражняващи независим строителен надзор във връзка с искове*, предявени срещу тях през застрахователния период за вреди, причинени на собственика/инвеститора или на трети лица при или по повод изпълнение на проектирането и/или строителството или за недостатъци, проявени преди изтичане на гаранционните срокове в строителството, както и за съдебните разходи по граждански дела срещу застрахования във връзка посочените по-горе искове.