Застраховка ЗЛОПОЛУКА

Доброволна застраховка злополука на местата:


При тази застраховка се изплащат обезщетения за смърт или трайна загуба на трудоспособност, настъпили по време на пътуване със застрахованото МПС (вкл. при качване или слизане от него) в резултат на ПТП. Застраховат се всички места в МПС с брой обявен в регистрационния талон.

Застраховка злополука на спортиста:


АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ предлага на Ваше внимание застраховка ЖИВОТ за всички спортисти от НСА и спортните училища.

Покритията са:

  • Смърт от професионално заболяване;
  • Трайна загуба на работоспособност вследствие професионално заболяване;
  • Временна загуба на работоспособност вследствие злополука;
  • Временна загуба на работоспособност вследствие общо или професионално заболяване;
  • Медицински разходи вследствие злополука;
  • Медицински разходи вследствие общо или професионално заболяване;
  • Разходи за медицинско транспортиране вследствие злополука;
  • Разходи за транспортиране на тленни останки и/или погребение вследствие злополука;
  • Разходи за спасяване вследствие злополука;

Задължителна застраховка "Трудова злополука":


Задължителна застраховка "Трудова злополука" се сключва съгласно Наредба на Министерския Съвет за задължително застраховане на работници и служители за риска "трудова злополука", приета с постановление № 24 от 06.02.2006 г. на основание член 52 ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Покрити рискове са временна загуба на трудоспособност от трудова злополука, трайна загуба на трудоспособност от трудова злополука и смърт на застрахованото лице от трудова злополука.

Застрахователната сума за риска временна загуба на трудоспособност от трудова злополука е равна на месечната брутна заплата на работниците и служителите към момента на сключване на застраховката.

Застрахователната сума за рисковете смърт от злополука и трайна загуба на работоспособност от злополука е равна на 7-кратния размер на годишната брутна заплата на работниците и служителите към момента на сключване на застраховката.