Транспортни застраховки

Карго застраховка /застраховка на товари по време на превоз/:


Застраховат се товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, независимо от вида на транспортното средство.

Абонаметна застраховка:


Подвид на застраховка КАРГО. Покритието на Застрахователя се простира върху всички или определени видове товари, които Застраховащият ще изпраща или получава през определен период и/или до определена сума.

Отговорност на превозвача:


Покрива отговорността на превозвача за цялостната или частична липса или повреда на стоки по шосе съгласно гл. IV от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари /СМК/. Застраховката може да се сключи за срок от една година, за друг уговорен срок или за отделен рейс.

Обща гражданска отговорност за превозвача:


Наредба 11 от 31.10.2011 г. за извършване на международни автомобилни превози на товари и пътници гласи, че автомобилните превозвачи, при прелицензиране могат да доказват своята финансова стабилност със Застраховка Обща гражданска отговорност.

Застраховката се сключва като:

  1. Застрахователна сума не по-малка от общия размер на капитала, с който е необходимо да разполага превозвачът съгласно член 7, параграф 1 от регламента.
  2. Периодът на застрахователното покритие трябва да е 1 година.

Тарифна ставка: В диапазон от 0.40% до 1.50% в зависимост от размера на Агрегатния лимит на отговорност.