Селскостопански застраховки

Застраховка на земеделски култури:


Тази застраховка осигурява широка защита на реколтата от земеделски култури срещу природни бедствия.

Застраховка на трайни насаждения:


Обект на покритие е самото растение. Продуктът позволява на земеделците да получат средства за възстановяване на увредени от застраховани рискове многогодишни насаждения.

Застраховка на домашни и селскостопански животни:


Основно предназначение на застраховането на домашни животни е да предостави на застрахованите парични компенсации за нанесените им щети от застрахователни събития, за да могат стопаните да закупят животни и продължат своята животновъдна дейност. От няколко години на застрахователния пазар се предлагат Общи и Специални условия за застраховане на животни, птици и кошери с пчели.