Оценъчни експертизи

Сертифициран автоексперт оценител инж. Стойко Пехливанов


Услугата оценъчна експертиза включва:

Определяне на размера на вредите по ППС след ПТП

Изготвяне на списък на увредените детайли, възли и агрегати на МПС, следствие на претърпяно произшествие или застрахователно събитие. Остойностяване на констатираните увредени части с цена в ново състояние или от вторичния пазар. Прилагане на коефициент на амортизация съобразен с годината на производство на ППС или годините на експлоатация на даденото ППС. Получаване на крайна стойност на размера на вредите нанесени на ППС, следствие на конкретното събитие и такива увреждания получени преди или след това.

Определяне на нормовремената за възстановяване на повредите

Съобразени с всички нормативни документи действащи в страна към момента на изготвяне на оценката. В някой случаи, задълбочено проучване на сервизните ставки в конкретния регион, където ще се извършва или е извършен ремонта на ППС.

Определяне на действителната и пазарна стойност на ППС

При покупко-продажба на автомобил, застраховане, оценяване на активи и др.

Определяне на степента на увреждане на отделните детайли

Нормативът за автотенекеджийски услуги /АТУ/ е съставен на два раздела:

 • Смяна на нови детайли.
 • Възстановяване на деформирани детайли.
 • Нормативът за смяна на нови детайли е разработен на база на нормовремената, необходими за подмяна на нови части и включва както операции за единични елементи, така и операции за комбинация от детайли, като при прилагане на комбинираните операции, следва да не се допуска дублиране на труда. Нормативът за възстановяване на деформирани детайли е разработен на база на нормовремената необходими за възстановяване на отделни детайли, които са групирани в три сложности:

  Първа сложност - възстановяване на леко деформирани детайли - изправяния, огъвания или подбитости, без да се извършват заварки, нагряване или точкуване.

  Втора сложност - възстановяване на средни деформации - изправяния, огъвания или подбитости обхващащи част от детайла с частични разрези, нагрявания и напасване.

  Трета сложност - възстановяване на тежки деформации - изправяне на големи огъвания и подбитости чрез изрязване, нагряване, точкуване, обтягане, заварки и напасване на детайлите.


  Необходими документи за изготвяне на оценъчната експертиза:

  • Регистрационен талон на ППС (задължително);
  • Снимков материал на оценяваното или увреденото ППС (задължително);
  • Протокол за оглед на ПТП;
  • Копие от застрахователната полица, ако спора е свързан със застрахователна компания (задължително);
  • Копие от опис на претенцията при завеждане на щета в застрахователната компания, ако спора е свързан със застрахователна компания (задължително);

  Всички необходими документи задължително трябва да бъдат ксерокс копия или сканирани във формат .jpg или .pdf.

  Документите се изпращат по e-mail или по пощата, а при нужда е възможно и посещение на експерта на място като пътните разходи се поемат от заинтересованата страна.

  Заключенията се изготвят в рамките на 10 работни дни след получаване на необходимите материали от ваша страна.


  Оценка на вредите на ППС

  Всяко ПТП е съпроводено с нарушаване цялостта на превозните средства, като в някой от случай води до тоталното им унищожаване. Вредите (щетите) на превозните средства, получени следствие на ПТП се определят със съдебна автотехническа оценителна експертиза. Оценителната автотехническа експертиза се изготвя и в случаите когато се определя пазарната стойност на даденото превозно средство.