Автокаско

ПРОМОЦИЯ ЗАСТРАХОВКА АВТОКАСКО

 • ДО 20% ОТСТЪПКА ОТ КРАЙНАТА ЦЕНА ПРИ ЕДНОКРАТНО ПЛАЩАНЕ НА ПРЕМИЯТА!
 • ДО 10% ОТСТЪПКА ОТ КРАЙНАТА ЦЕНА ПРИ РАСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ НА ПРЕМИЯТА!

Всички застрахователи покриват пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС, съгласно клаузи представени по-долу (посочените клаузи са синтезирани, като при различните застрахователи същите имат различни имена):

Клауза "Минимално Автокаско"

- пожар и/или експлозия, възникнали по време на експлоатация на МПС; природни бедствия – буря, ураган, удар от мълния, градушка, проливен дъжд, морски вълни, падане върху МПС-то на снежни маси, ледени късове или твърди тела и предмети, наводнение, падащи дървета и клони следствие на природни бедствия.

Клауза "частично Автокаско"

- описаните по-горе застрахователни събития, като се добавя авария на промишлени или битови водопроводи, канализационни, газопроводни, паропроводни и електрически инсталации; пътнотранспортно произшествие при сблъскване или удар на МПС-та помежду им или с други подвижни и неподвижни предмети, животни и хора /вкл. в паркирано състояние/, отваряне на капака или вратата на МПС по време на движение.

Клауза "КРАЖБА или ГРАБЕЖ на цяло МПС"

Покрити рискове: Кражба на цяло МПС, грабеж на цяло МПС.

Клауза "Пълно Автокаско/Каско"

- посочените застрахователни събития, като се добавя злоумишлени действия на трети лица – счупване, пробиване, надраскване, заливане с боя или други химически продукти; кражба чрез взлом на трайно монтирано аудио-оборудване.


Клаузите и събитията който са покрити по застраховката Автокаско на МПС зависят от клиента и предлаганите такива от застрахователя. Същите се избират към момента на сключване на застраховката, като във всеки един момент през време на действие на застраховката може да бъдат променени срещу съответно заплатена допълнителна застрахователна премия.

Допълнителни рискове могат да бъдат – Злоумишлен палеж или взривяване; Разширение на териториално покритие; Помощ на пътя – осигурява Ви безплатна пътна помощ следствие на застрахователно събитие или асистънс след претърпяно пътно произшествие /ПТП/ или техническа повреда; Механична повреда; Асистънс за чужбина.

Застрахователите не покриват щети по рисковете „Кражба на цялото МПС” и „Грабеж на цялото МПС”, когато събитието е настъпило на територията на страните Русия, Украйна, Молдова, Беларус, Албания, Босна и Херцеговина, Република Косово.

Всички застрахователни компании изискват задължително към момента на сключване на застраховката, превозното средство за заснемане и оглед. При някой застрахователи тази услуга се заплаща допълнително и не влиза в цената на застраховката. Всички видими дефекти и щети по МПС, констатирани при този оглед в последствие не могат да бъдат предявени като претенция по действащата полица или размера на обезщетението се намалява.

Друго изискване на застрахователите към момента на сключване на застраховката Автокаско е превозното средство да бъде снабдено с аларма (издаваща звук) и/или имобилайзер.

Ако някой от тези две изисквания не е изпълнено застрахователната компания може да откаже сключване на застраховката.

При застраховка Автокаско не се обезщетяват вредите, причинени:


 • От водач на застрахованото МПС, който не притежава свидетелство или необходимата категория за правоуправление на МПС-то, или това свидетелство не е валидно към датата на събитието;
 • От водач на застрахованото МПС, употребил алкохол или друго упойващо вещество, или когато същият е отказал алкохолна проба при ПТП, или виновно се е отклонил от проба за алкохол;
 • При управление на МПС, спряно от движение по установения ред;
 • При инсценирано застрахователно събитие със застрахованото МПС или опит за заблуда или премълчаване от страна на застрахования, или негов представител на действителните обстоятелства, при които е възникнало събитието;
 • Кражба или грабеж на отделни части, детайли, възли (емблеми, лайсни, чистачки);
 • Кражба или грабеж на принадлежности – инструменти, аптечки, пожарогасители, крикове, авариен триъгълник, резервни гуми, джанти и оборудване на МПС;
 • Кражба на гумите и джантите на МПС-то;
 • Повреда на двигателя от навлизане на вода, кал и други в цилиндрите;
 • В случай, че застрахованият автомобил не е имал валиден талон за извършен годишен технически преглед към момента на ПТП-то;
 • Повреди в части и/или оборудване на застрахованото МПС вследствие експлоатационни причини (износване или разкъсване на гуми, изгаряне на предпазители, крушки и други подобни) или неспазване изискванията за нормална експлоатация на МПС (смяна на масло, антифриз, филтри, гуми и други подобни).

Когато настъпи застрахователно събитие и същото е покрито съгласно избраните покрития клиента е задължен да уведоми компетентните органи /МВР, КАТ, пожарна, гражданска защита и други).

В срок от 24 часа от узнаването за настъпила Кражба или Грабеж на МПС-то сте длъжни да уведомите застрахователната компания. При всички други събития срокът на уведомяване е от 3 до 7 дни.

При частични щети застрахователят определя размера на обезщетението по един от следните начини:


 • По експертна оценка;
 • По представени разходни документи за отремонтирането на МПС-то;
 • Отремонтиране в сервиз чрез възлагане от страна на застрахователя. Застрахователят заплаща стойността на ремонта директно на сервиза. В зависимост от възрастта на МПС-то, сервизът може да бъде официален за марката /обикновено до 3 годишни МПС-та/ или доверен /за по-старите МПС-та/;

В случай, че размерът на застрахователното обезщетение, определено по някой от посочените начини надхвърли 70% от действителната стойност на превозното средство към датата на настъпване на застрахователно събитие, е налице тотална щета. При тотална щета застрахователната компания изплаща застрахователната сума или остатъка от нея, но не повече от действителната стойност на застрахованото МПС, намалена със стойността на годните агрегати, възли и детайли.

При кражба или грабеж на цялото МПС, застрахователят изплаща застрахователната сума или остатъка от нея, но не повече от действителната стойност на застрахованото МПС към момента на настъпване на събитието.