Съдебна автотехническа експертиза

1. Същност и правно основание.
Тя е система от експертизи, при които се използват специални знания от областта на автомобилното дело и трасологията, пряко свързани с главния факт на процеса. Съдебната авто-техническа експертиза се назначава както в наказателното/разследване на пътно-транспортното произшествие/,така и в гражданското производство за изясняване на обстоятелства, свързани с предмета на гражданския спор. в Наредба №1, чл.2 за автотехническите експертизи се регламентира, че чрез тях се изясняват всички обстоятелства, свързани с моторните превозни средства, като авто-произшествия, ремонти, повреди, оценки и др.

По възможност автотехническата експертиза следва да бъде извършена веднага след огледа на ПТП. Ето защо нейното място е в системата на първоначалните неотложни следствени действия, които се провеждат при разследване на автопроизшествията. Най-често срещаните видове автотехнически експертизи в практиката са:
- експертиза за установяване техническото състояние на моторното превозно средство или още т.нар. „технико-диагностическа" експертиза;
- експертиза на механизма на различните видове ПТП;
- експертиза на състоянието на пътя, пътните условия и околната среда;
- психофизиологическа експертиза на състоянието и действията на водача на МПС и другите участници в ПТП;
- експертиза на следите от МПС.
 
2.Обекти са: транспортното средство или отделните негови части, детайли, откритите следи от ПТП; мястото, където е станало произшествието, както и други материали, които се предоставят на експерта от органа, назначил експертизата.
 
3.Задачи:
- причините за ПТП;
- техническото състояние на МПС;
- механизма на видовете ПТП;
- Състоянието на пътя, пътните условия и околната среда;
- Изследване на психофизиологичното състояние и действия на водача на МПС и другите участници в ПТП;
- Изследване на различните видове следи от пътнотранспортното произшествие.
 
4. Методи на извършване. 
Подготовката на автотехническата експертиза се изразява в оси¬гуряване на материалите по делото /протоколи от проведен оглед на местопроизшествието, фотоалбуми, скица, други протоколи/.
Извършването на е възможно с помощта на експерименталния, аналитико-сравнителния и аналитико-описателния метод, метода на моделирането и математическите методи.
За експерти се назначават специалисти от Министерството на транспорта и неговите поделения и от Съюза на българските автомобилисти.
 
5.Заключение. Правилната оценка на заключението на експерта има непосредствено отражение върху тактическата организация на разследването на ПТП, поради това следва да се създадат необходимите условия за избягване на два от типичните недостатъци в тази връзка: формалност и недостатъчна компетентност при оценката на автотехническата експертиза.

Назад