Действия при настъпване на щета

Пътнотранспортно произшествие, пожар или природно бедствие

ВАЖНО Ако сте клиент на офис за застраховки CBG в Ямбол получавате абсолютно безплатно съдействие при обслужване на щети - техническа помощ при настъпване на застрахователно събитие.

Повечето застрахователи имат денонощни мобилни групи или дежурни телефони, който трябва да използвате в момента на настъпване на събитието или когато узнаете за него.

Ако нямате застраховка Автокаско и сте участник в ПТП, за което не сте виновен, разберете непременно кой е застрахователя по "Гражданска отговорност" на виновния водач, за да го уведомите и да предявите претенция за обезщетение.

При пътнотранспортно произшествие от изключителна важност е НЕЗАБАВНО да уведомите КАТ на тел.112 и да поискате да дойдат на място. КАТ са длъжни да посетят мястото на произшествието и да съставят протокол за ПТП ако има пострадали хора, ако има материални щети и МПС не може да се движи на собствен ход, ако едно от МПС – участник е с чуждестранна регистрация или превозва опасен товар, или ПТП е предизвикало задръстване на платното за движение, както и ако има съмнение, че участник в произшествието е под въздействие на алкохол или друго упойващо вещество или не притежава необходимите права за управление на МПС.

Ако някое от горе споменатите условия не е изпълнено КАТ могат да откажат да дойдат на място. Тогава уведомете веднага застрахователя си, ако имате застраховка Каско същия ще изпрати мобилни групи на място или ще ви даде указания какво да правите в конкретния случай.

При пожар на МПС, незабавно повикайте противопожарната служба и вземете служебна бележка за образуваната от тях преписка.

При природни бедствия като проливни дъждове, обилни снеговалежи, наводнения, градушка, можете да се свържете с районната метеорологична служба, откъдето да получите служебна бележка за датата, вида и продължителността на бедствието.

При завеждане на претенция за изплащане на обезщетение, запазете копия от всички документи, които предоставяте на застрахователя си по опис и най-вече следете в протокола за оглед да опишат всички повреди по МПС.

Никога не отстранявайте повредите от МПС преди да бъде извършен оглед от застрахователя и следвайте инструкциите му, ако изиска допълнителен оглед на МПС.


При щета по застраховка на имущество

ВАЖНО Ако сте клиент на офис за застраховки CBG в Ямбол получавате абсолютно безплатно съдействие при обслужване на щети - техническа помощ при настъпване на застрахователно събитие.

В зависимост от вида на застрахователното събитие (пожар, наводнение, буря, градушка,експлозия на съд под налягане, земетресение, кражба, вандализъм или удар от ППС или летящо тяло, трябва да уведомите незабавно застрахователя си и съответния компетентен орган (противопожарна служба, или РУ на МВР).

Трябва да не разчиствате последиците от събитието докато не бъде извършен оглед от застрахователя и съответния компетентен орган, но задължително трябва да предприемете действия за ограничаване на щетите, ако е възможно това (като например да се опитате да гасите пожара докато дойдат от противопожарната служба).

Съхранявайте документите за покупката и гаранционни карти на застрахованото движимо имущество, като аудио и визуална техника и битови уреди.

Следете какво се описва в протокола за оглед и запазете копия от всички предоставени на застрахователя документи.