Области на изследване от инж. Стойко Пехливанов

Определяне на скоростта на движение на ППС според:


 • Спирачни следи;
 • Разстояние на отхвърляне на пешеходеца след удара;
 • Местоположение на отхвръкнали части от автомобила;
 • Изминат път от автомобила - компютърна симулация и анимация;
 • Деформации - метод Delta V - Този метод се базира на подобието между действителния удар и експериментални тестове, определящи зависимостта между загубата на кинетична енергия вследствие на удара и деформацията на дадения автомобил;

Изследване на удар на автомобили и определяне на скоростите:


 • Компютърно моделиране и числена симулация чрез софтуерен пакет ExpertCar;
 • Теория на удара;
 • Метод Delta V;
 • Метод Momentum 360 - Този метод се базира на закона за съхранение на количеството на движение на механичната система от двата автомобила за интервала от времето на удара (основно уравнение на динамиката на удара);

Изследване на ПТП с пешеходец и установяване на:


 • Скорост на движение на ППС;
 • Място на удара;
 • Техническата възможност на водача да предотврати ПТП и евентуалното закъснение на възприемане на опасността;

Оценка на вредите върху ППС вследствие на ПТП:


 • Определяне размера на причинените материални вреди на ППС;
 • Определяне на действителната или пазарната стойност на ППС;

Съдебно разследване на фактическата обстановка:


 • Аварии;
 • Падания;
 • Причиняване на телесни увреждания;