Постановление № 24 на МС от 6.02.2006г

за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” (Обн., ДВ, бр. 15 от 17.02.2006 г., доп., бр. 68 от 22.08.2006 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
 
Член единствен. Приема Наредба за задължително застраховане на работниците и
служителите за риска „трудова злополука”.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Коефициентът за трудов
травматизъм се определя ежегодно от министъра на труда и социалната политика по
икономически дейности по данни на Националния осигурителен институт от
информационната система за трудови злополуки и се обнародва в „Държавен вестник”. 

Назад