Наредба № 24 от 08.03.2006 г. за задължителното застраховане

по чл.249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на МПС.

Изтеглете наредбата

Приета с Решение № 52-Н от 8.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 25
от 24.03.2006 г., изм., бр. 36 от 2.05.2006 г., изм. и доп., бр. 55 от 6.07.2007 г., в сила
от 1.08.2007 г., бр. 3 от 11.01.2008 г., изм., бр. 55 от 19.07.2011 г., изм. и доп., бр. 97
от 8.11.2013 г., изм., бр. 90 от 31.10.2014 г.
 
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 2. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
 
Раздел II
Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите
Чл. 3. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 12.02.2014 г., отм., бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2008 г., отм., бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 3б. (Нов – ДВ, бр. 97 от 2013 г., отм., бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 4. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 5. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 6. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 7. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 8. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 9. (1) (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.).
(2) (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 10. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 11. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 12. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 13. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 14. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 15. (1) (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
(2) (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
(3) (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
(4) Обезщетението за вреди на моторни превозни средства се определя по методиката за
уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни
средства, съгласно приложения 1 - 6.
(5) (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 16. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., бр. 3 от 2008 г., отм., бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 18. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
 
Раздел II "А"
(Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г.)
Гранична застраховка "Гражданска отговорност" на
автомобилистите
Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., изм., бр. 97 от 2013 г., отм., бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., изм., бр. 97 от 2013 г., отм., бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 18в. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., отм., бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 18г. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., отм., бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 18д. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., отм., бр. 90 от 2014 г. ).
 
Раздел III
Задължителна застраховка "Злополука" на пътниците
Чл. 19. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2013 г., отм., бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 21. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 22. (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2013 г., отм., бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 23. (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2013 г., отм., бр. 90 от 2014 г. )
Чл. 24. (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2013 г., отм., бр. 90 от 2014 г. ).
Чл. 25. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
 
Раздел IV
Единна номерация
Чл. 26. (Доп. - ДВ, бр. 55 от 200
 

Раздел V
Отчитане на застрахователните полици
Чл. 27. (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., отм., бр. 55 от 2011 г.).
Чл. 28. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
 
Раздел VI
Административнонаказателни разпоредби
Чл. 29. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ(Загл. изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г.)
§ 1. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., доп., бр. 97 от 2013 г., отм., бр. 90 от 2014 г. ).
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
§ 3. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
§ 4. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
§ 5. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
§ 6. (Отм. – ДВ, бр. 90 от 2014 г. ).
————————————————————————————————
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба 24 от 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса
за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди,
причинени на моторни превозни средства
(ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 1.08.2007 г.)
§ 6. (1) Тази наредба влиза в сила на 1.08.2007 г., с изключение на:
1. Алинея 2 на чл. 18г, която влиза в сила от датата, определена в решението на
Европейската комисия по чл. 2, ал. 2 от Директива 72/166/ЕИО за сближаване на
законите на държавите членки, свързани със застраховането срещу гражданска
отговорност по отношение на използването на моторни превозни средства и за налагане
на задължение за застраховане срещу такава отговорност.
2. Алинеи 1 и 3 на чл. 18г, които влизат в сила от датата на обнародване на наредбата в
"Държавен вестник".
........................................................................
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 24 от 2006 г. за задължителното
застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за
уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни
средства
(ДВ, бр. 97 от 2013 г.)
§ 10. Параграф 1 се прилага след изтичането на три месеца от датата на влизане в сила на
тази наредба.
§ 11. Параграфи 7 и 8 се прилагат за събития, настъпили след датата на влизане в сила на тази наредба.

.......................................................................................................................................
Приложение 1
към чл. 15, ал. 4
(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.)
Методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени
на моторни превозни средства, по задължителна застраховка "Гражданска
отговорност" на автомобилистите
 
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди,
причинени на моторни превозни средства, по задължителна застраховка
"Гражданска отговорност" на автомобилистите, урежда реда за определяне на
действителната стойност на моторни превозни средства и размера на
обезщетението при частични вреди или при пълно унищожаване на моторно
превозно средство.
Чл. 2. Методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди,
причинени на моторни превозни средства, по задължителна застраховка
"Гражданска отговорност" на автомобилистите, се прилага от застрахователите
и от Гаранционния фонд по чл. 287 от Кодекса за застраховането.
Чл. 3. (1) Методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди,
причинени на моторни превозни средства, по задължителна застраховка
"Гражданска отговорност" на автомобилистите, урежда взаимоотношенията между
трети лица, претърпели имуществени вреди поради частична вреда или
унищожаване на моторно превозно средство, и:
1. застрахователя, който дължи застрахователно обезщетение по
задължителна застраховка по чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането, или
2. Гаранционния фонд, който дължи плащане по чл. 288 от Кодекса за застраховането.
(2) Методиката по ал. 1 се прилага и при оценката на щети, извършвана
от страна на застрахователя на виновния застрахован, в случаите, когато друг
застраховател е встъпил в правата на третото увредено лице на основание
чл. 213 от Кодекса за застраховането.
Чл. 4. Методиката се прилага като минимална долна граница в случаите
когато не са представени надлежни доказателства (фактури) за извършен ремонт
на моторното превозно средство в сервиз и за случаите, когато обезщетението
се определя по експертна оценка.
Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.).
 
Раздел II
Определяне на действителната стойност на моторни превозни средства
(МПС), пътни превозни средства (ППС), прикачни устройства (ПУ),
пътностроителни машини (ПCМ), селскостопански машини (ССМ), подемно-
транспортни съоръжения (ПTС) и други към датата на настъпване на
застрахователното събитие
Чл. 6. Действителната стойност на МПС, ППС, ПУ, ПСМ, ССМ, ПТС и др. до
5 години вкл. от годината на производство, които към датата на
застрахователното събитие фигурират в актуалните за тази дата бюлетини "Цени
на нови МПС в България - АutоЕxpеrt", се определя като процент от цената в
ново състояние съгласно приложение 2.
Чл. 7. Действителната стойност на превозните средства по чл. 6, които
не фигурират в бюлетини "Цени на нови МПС в България - АutoExpert", и тези
над 5 години от годината на производство, които фигурират като цена в ново
състояние в бюлетини:
1. ЕurotaxSchwacke - SuperSchwacke (Ценоразпис за леки автомобили,
джипове и лекотоварни автомобили), Nutzfahrzeuge (Ценоразпис за товарни
автомобили), Zweirad (Ценоразпис за мотоциклети, мотопеди и моторолери),
Landenmaschinen (Ценоразпис за селскостопански машини);
2. N.A.D.A (Американски ценоразпис за МПС, произведени в Америка);
3. Kelley Blue Book (Американски ценоразпис за МПС, произведени в
Америка) и
4. други бюлетини,
се определя като процент съгласно приложение 2 от цената в ново
състояние, посочена в съответния бюлетин за конкретните марка, модел,
модификация и година на производство.
Чл. 8. Действителната стойност на марки, модели и модификации МПС, ППС,
ПУ, ПСМ, ССМ, ПТС и други, посочени в приложение 3, се определя само от
това приложение, като стойността им в ново състояние се преизчислява
съгласно приложение 2.
Чл. 9. Действителната стойност на МПС, ППС, ПУ, ПСМ, ССМ, ПТС и други,
които към датата на застрахователното събитие не фигурират в бюлетините по
чл. 7, т. 1, 2 и 3, се приравнява към сходни МПC, ППC, ПУ, ПCМ, CCМ, ПTC и
други от същите бюлетини, в зависимост от марката, модела, модификацията,
вида на използваното гориво, броя на местата, броя на вратите, работния обем
на ДВГ (куб. см), мощността на двигателя (Кw, Ps), типа на купето или
каросерията, годината на производство и категорията, като цената в ново
състояние се преизчислява съгласно приложение 2.
Чл. 10. Стойността в ново състояние на специализирани МПС (бронирани и
др. подобни), товарни автомобили и прикачни устройства с допълнително
монтирани специализирани надстройки се завишава с коефициент съгласно
приложение 4, когато не са представени фактури за закупуване в ново
състояние.
Чл. 11. Стойността в ново състояние на трамваи, тролейбуси,
селскостопански машини, самодвижещи се подемно-транспортни съоръжения,
пътностроителни машини и други се определя по експертна оценка на база
фактури, набавна стойност, а за придобити и заприходени на старо (втора
употреба) - по балансова стойност.
 
Раздел III
Определяне размера на застрахователно обезщетение по експертна оценка

...
 

Назад