Как да има добри съдебни експертизи с 9,66 лева на час

Доц. д-р Александър Александров - ръководител на Катедрата по съдебна медицина и деонтология при Медицински университет - София, за проблемите, които спират специалистите да работят като вещи лица по експертизи, назначени от прокуратурата или съда. Експертизите са ключови не само за определяне изхода на едно дело, но дори за обвинението. В последно време, около случая със смъртта на Тодор от Враца, всички се убедиха в това. Видяхме колко неправилна може да бъде обществената преценка при подобни казуси. Мога само да благодаря на колегите, които направиха първоначалната експертиза и тяхната преценка, беше подтвърдена от последващата петорна такава. Това още веднъж подтвърди подготовката на експертите в страната, а не само на тези от водещите съдебномедицински звена. Затова е мисля, че е напълно удачна и целесъобразна инициативата на правосъдния министър Екатерина Захариева за създаването на Закон за вещите лица. В момента дейността им се регулира само от една заповед на министъра и една глава в Закона за съдебната власт.

За да създаде закона, министър Захариева пусна анкета, която да се попълни от специалистите, участващи в експертизи на досъдебното и съдебното производство.
Считам това за креативно и необходимо за да може да се направи правилна оценка на ситуацията, но трябва да се адресират ключовите проблеми и да се намери най-доброто решение.
От самите експертизи зависи дали прокуратурата ще повдигне обвинение, какво ще е то, дали ще бъде внесено делото в съда и какъв ще е изходът от него. При някои дела дори се налага извършването на няколко експертизи, като такива които да отговорят на допълнителни въпроси (допълнителни експертизи, изготвени от първоначалните експерти), комисийни експертизи ( в чийто състав влизат експерти от една област на науката, но от различни специалности) и комплексни (касаещи отговор на интермедиерни въпроси и налагащи включването на експерти от различни области на науката и техниката). Например тези за катастрофи с пострадал пешеходец се налага изготвянето на комплексна медико-автотехническа експертиза, която да съпостави локализацията, морфологията и тежестта на травматичните увреждания по тялото с локализацията и вида на повредите по автомобила и да отговори на основния въпрос относно цялостния механизъм на конкретното ПТП, както и други въпроси, касаещи съответния случай. За целта се назначава екип от експерти, в чийто състав участват съдебни лекари и автотехнически инженери.

Безспорно, за да могат да се привлекат като експерти най-добрите специалисти в дадените области на науката, респ. да се повиши качеството на съдебните експертизи трябва да има адекватно заплащване на труда им. В момента те избягват такива задачи, защото получават смешните за труда си 9,66 лв. за час, тъй като по наредба се полагат 2,3% от минималната работна заплата за час работа. Сумата е двойна за работа извършена по време на празници, но е крайно недостатъчна. За такава сума аз дори не мога да намеря неквалифициран работник, който да изчисти мазето на блока в който живея, а тук се касае за труд положен от висококвалифицирани специалисти за които изготването на експертизи се извършва изцяло в извънработно време.

Освен това, в момента няма минимална ставка за дадена експертиза. Дори да не е еднаква за всички специалности, то такава трябва да има. Не може един преглед при лекар специалист (за 20 минути, определен от касата) да се заплаща например 35 лв., а съдебно-медицинската експертиза да е 9,66 лв. на час. Както се досещате, за това време този доктор ще направи няколко прегледа. А ако идете само за автодиагностика с колата си за колко време ще я направят, и колко пари ще ви вземат?

Отидете при кардиохирург и му предложете да направи експертиза, която ще му отнеме 30 работни часа за запознаване с всички данни от делото, техния анализ и внимателно формулиране на отговорите по поставените въпроси (за да не се четат после като Ддявола ЕвангелиетоФ). Кажете му за определеното почасово заплащане и ще ви отвърне, че за това време ще направи няколко операции, които ще му бъдат много по-добре заплатени от касата.

И как тогава, при тези условия топ специалистите да бъдат съгласни да участват като експерти в изготвянето на експертизи, като им се предлага смешно почасово заплащане.
Самото заплащане става на базата на изготвена от експерта справка-декларация, в която експерта вписва дата и почасовия си труд, т.е. за колко време я е направил, както и сметка-фактура и декларация за самоосигуряващо се лице (за които трябва данъчна декларация). За изготвяне на експертизата и извеждане на данните в обстоятелствената част, за спестяване на време, често самият лекар диктува на секретар или технически сътрудник, за който обаче заплащане не е предвидено (това си е за сметка на назначения експерт). Много от топ специалистите от други специалности, призовани като вещи лица, често не знаят какви документи трябва да се изготвят. Тогава получават приятелска помощ от съдебни лекари например.

С други думи настоящата нормативна уредба изисква да попълваме множество финансови документи, което не е присъщо за лекарската професия (не сме завършили финанси, счетоводство или икономика) и впоследствие във финансовите служби на органите на правораздаването намират ДнякаквиУ грешки, което им дава ДоснованиеУ да не заплатят положения труд! От друга страна, дори всичко да е коректно написано и предоставено е налице не само изчакване за получването на парите, които съгласно действащата наредба следва да се изплатят до 60 дни след изготвянето на експертното становище (съгласно чл. 27, ал. 1 от наредбата), а се отчита неизплащане на хонорари по изготвени експертизи за големи периоди от време, в т.ч. и за приключени отдавна финансови години за съответните възлагащи експертизата служби - визирам заплащането по експертизи, изготвени в досъдебната фаза на разследването.

Например засичало ми се, че в един и същи час съм работил по две експертизи. Всъщност тогава съм направил справка в специализрана литература, която е ангажира и двата случая (защото са сходни), но счетоводителката пред мен скъса и двете ми справки-декларации, тъй като според нея представляват документи с невярно съдържание. А двете експертизи са свършили работата си.

Разбира се, до знанието на назначилия експертизата разследващ полицай, респ. прокурор не се свеждат тези случаи и те съответно не са виновни, а в съда, съгласно настоящата Наредба за вещи лица, щом експертизата е изготвена на досъдебна фаза при защитата на заключението в съда не се предвижда възнаграждение на експерта. Не са малко досъдебните производства по които съм изготвял експертиза и не ми е било заплатен хонорар, по тях впоследствие да съм се явявал като вещо лице в съда. Разбира се, някои съдебни състави са ми заплащали адекватно на база сложността, въпреки че вече и е било платено.

Започвам да подозирам, че в някои от структурите на досъдебното производство сякаш има някаква вътрешна ДнагласаФ и се прави всичко възможно от счетоводна гледна точка, да се намират ДгрешкиФ в изброените съпроводителни на експертизата финансови документи, които да ДобосноватФ неизплащането на съответен положен експертен труд. Това е още един Дпирон в ковчега на систематаФ, поради който много вписани като вещи лица специалисти прогресивно намаляват или съвсем прекратяват участието си в експертизи, изискващи назначаването им по различни разследвания. Това е и една от причините съдебните дела да се забавят, да има присъди базирани на необосновани експертизи, които да са в разрез с Европейското право и Р. България да е осъдена не веднъж в Страсбург.

От друга страна по отношение на Съдът, мога да кажа, че за изключително сложни комисийни и/или арбитражни експертизи за т.нар. Длекарски грешкиФ и други такива с обществен интерес, за чието изготване са назначени водещи специалисти от национално значими институции (предимно от столицата и големите университетски центрове) биват призовавани като експерти в различни съдебни инстанции от страната, където по една или друга причина се случва делото да се отложи, за което им се заплаща за явяване по 20лв и максимум Дпътни и дневниФ разходи, като за ДпътнитеФ често се заплаща само стойността на билета за влак или автобус. Нали се сещате, че този експерт си е загубил целия работен ден за път и явяване в съда и е отишъл със собствения си автомобил за да се яви на делото в 10 часа например. Как бихте си представили един топ специалист, ежедневно ангажиран с пациенти, оперативна и/или учебна дейност да иде с такси или градски транспорт до гарата или автогарата за да хване влак или автобус пристигащ на местоназначението на съда в час преди определеното време (а естеството на този вид транспорт отнема много повече часове за придвижване), да се яви на делото и след това по същия начин да се придвижи обратно до столицата, там където е отложил еднодневната си работа, натоварвайки се в друг ден? Разбира се, че ще иде по възможно най-бързия начин! Както казах експертния труд за тези хора е изцяло извънреден. От друга страна, често за да се изплатят дори тези суми за транспорт, експерта е нужно да представи копие от билета, при условие, че е пристигнал с автомобил. Е, задайте си въпроса, за 20лв възнаграждение и таксата на влаков или автобусен билет, кой топ специалист би се явил където и да е като вещо лице. Свидетел съм, че от дълги години на базата на колегиалните си контакти, осъзната важност и респекта към съдебния лекар в България, досега много изтъкнати специалисти от други медицински специалности са участвали в различните сложни експертизи, налагащи тяхното мнение по конкретен случай. Считам, че при такива случаи, следва Съда да има изключителното право да определя размера на хонорарите за явяване като вещи лица на водещи и топ специалисти по съответно дело, като изплаща и реално направени пътни и дневни разходи, в т.ч. и хотел, ако ранния час за началото на делото не позволява придвижването им в съответния ден. В противен случай се получава един вид "спонсориране" на съдебната система от тези експерти.

Както всички видяха, една експертиза определя дори какво да е обвинението - справка случая Тодор от Враца. А има и редица случаи, при които заради експертиза не се стига до дело. Има съмнения за насилствена смърт при даден случай, но експертизата показва, че такава няма и не се стига до дело, т.е. прокуратурата би трябвало да прекрати делото.
Заради настоящата наредба в самия съд също има проблеми. Много съдебни състави не заплащат хонорар на експертите за защита на заключението, макар понякога това изслушване да отнеме цял ден. Затова е похвално, че министър Захариева предложи задължително минимално заплащане от поне 20 лв. на час за разпит по дело, като обаче, трябва да се даде възможност на Почитаемия съд да определя нивото на това заплащане, преценено въз основа на качествените и количествените критерии на всяка една експертиза, обосноваността й, ценза и квалификацията на съответния специалист, призован като вещо лице по дадено дело .

Такава минимална ставка трябва да има и за изготвянето на експертиза. В съдебната медицина - поне 50 лв. Защото дори една експертиза да е кратка и да е отнела 2 часа, то аз съм инвестирал години наред в обучението и следдипломната си квалификация. Затова и съм се справил толкова бързо. А щом държат да е обвързано със заплатата, то нека да е не с минималната, а поне със средната работна заплата за специалността, защото няма експерт, който да работи на минимална заплата.

Задължително трябва да се обнови и списъкът на експертите и желателно е според мен, той да бъде национален. Нека да бъдат вписани като вещи лица в този списък всеизвестните топ-специалисти от различните специалност, в т.ч. хабилитираните лица и изпълняващите длъжността Днационален консултантФ по дадената специалност, т.е. хора доказали своята квалификация, образование, признание и всеобщо доверие, а не такива които да са нагледен пример за ДЕфектът на Дънинг-КрюгерФ. Защото само по този начин може да се повиши оценката и мнението на европейската общност за българската съдебна експертиза, респ. на съдебната система у нас. Листата с експерти да се обновява всяка година, защото в момента понякога се стига до абсурдни ситуации при които се назначават експертизи, в чиито експертен състав са включени лица, които са починали или са в тежко здравословно състояние.

В Катедрата по Съдебна медицина и деонтология при Медицински Университет - гр. София, респ. в Клиниката по Съдебна медицина и деонтология при УМБАЛ "Александровска" ЕАД се работят най-тежките дела от Р. България.Това е много тежък процес по запознаване с материалите по делото, множество консултации, литературни справки, организиране на експертизата и т.н. Работата на съдебния лекар не е обичайна професия Ц не всеки иска да види починал човек, камо ли да го аутопсира. Такъв човек може да те зарази с множество тежки животозастрашяващи заболявания. Не на последно място човешкият труп, към момента на съдебномедицинска аутопсия често се намира в различни фази на трупно разложение и отново ние сме лекарите, които са изложени часове в условия на тежка гнилостна миризма, които обикновен човек не би издържал лесно. От друга страна много по-чести са прегледите на живи лица, които ние не познаваме, които са пострадали при различни инциденти от семейно или друго насилие, жертви на сексуално посегателство и др. Искам да изтъкна също, че не е редно да се назначават вещи лица, които нямат отношение към дадено съдебномедицинско изследване. Правораздаването би трябвало да се обоснове за причините, защо на случай, който е изработен от дадени вещи лица трябва да бъде обсъждан и интерпретиран от други такива. Т.е. органите на правораздаването, според Наказателния кодекс на РБ, трябва да се обосноват и да приемат, че първоначалното изследване не е вярно и е необходимо повторна експертиза! Това на практика не се случва, а без мотивация се назначават други вещи лица да ДобясняватФ какво са намерили първоначалните експерти, факт който буди недоумение и съмнение във вещите лица, изготвили основната експертиза, тази най-близко до момента на възникване на необходимостта от съдебномедицинско изследване (та нали разследващите органи са тези на които им е вменено правото да преценяват компетентността и назначаването на експерти). В Република България Катедрата по съдебна медицина и деонтология в гр. София е най-престижното съдебномедицинско звено, както за обучението на специалисти и специализанти, така и за това на студенти по медицина и дентална медицина. Редно е да се постави въпросът, защо след извършено съдебномедицинско изследване в Катедрата се назначават други вещи лица от други медицински заведения, някои от които дори нямат специалност Съдебна медицина. Дали този факт не буди съмнение в обективността на тези експертизи, дали не са в интерес на някоя от страните?

Финансирането (по закон) на дейността ни е доведено до степен на унижение! Изискват се кратки срокове за изработване на експертизите, но когато се стигне до заплащане на положения в извънработно време труд (вместо да използваме това време за отдих и обърнем внимание на семействата си) не получаваме възнагражденията си. Всичко това при специалисти от такъв ранг, че да бъдат ползвани като експерти, води до риска от развитие на Burnaut syndrome, т.е. до синдром на професионалното изчерпване с изпадане в дълбока депресия и суицидни мисли. Тук искам да припомня и случая на проф. Ст. Раданов, който се самоуби, но причината за това негово действие остана загадка, дори за най-близките му хора.

Обобщено мога да кажа, че в сферата на съдебните експертизи има редица проблеми и е похвално, че в момента правосъдното министерство прави един вид Декспертиза за експертизитеФ, допитвайки се до нас - експертите. Сега въпросът е какви изводи ще направи на база на получените резултати.

Назад