Сертифициран автоексперт оценител инж. Стойко Пехливанов


Сключване на застраховки Ямбол

Застраховка автокаско

Застраховката е доброволна и валидна на територията на Република България, освен ако не е договорено друго. Предмет на застраховане са всички видове МПС и прикачени към тях ремаркета и полуремаркета с български регистрационен номер, съгласно ЗДП.

Гражданска отговорност

Целта на застраховката гражданската отговорност е да предпази другите от Вашите волни или неволни действия, докато шофирате автомобила си. На всеки се случва да направи пътно транспортно произшествие, но не всеки може да плати за щетите, които е причинил.

Застраховка зелена карта

Сертификатът "Зелена карта" е признат от властите на всички държави, членуващи в системата "Зелена карта", като документ, който удостоверява, че носителят му притежава валидна застраховка Гражданска отговорност на МПС.

Застраховки на имущество

Застрахова се недвижимо имущество (жилища, вили, офиси; стопански сгради) и движимо имущество (общо имущество; техника и уреди; стопанско имущество, машини и съоръжения; материални запаси; произведения на изкуството) на граждани и малки фирми.

Застраховка злополука

При тази застраховка се изплащат обезщетения за смърт или трайна загуба на трудоспособност, настъпили по време на пътуване със застрахованото МПС в резултат на ПТП. Застраховат се всички места в МПС с брой обявен в регистрационния талон.

Медицински и туристически

Целта на застраховката е да осигури денонощна квалифицирана медицинска помощ и транспорт за застрахованите, в случай че претърпите злополука или внезапно се разболеете в чужбина.

Транспортни застраховки

Застраховат се товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, независимо от вида на транспортното средство.

Селскостопански застраховки

Тази застраховка осигурява широка защита на реколтата от земеделски култури срещу природни бедствия.

Професионални отговорности

Покрива регламентираната в действащото законодателство гражданска отговорност на застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейността му.